City Hub

Važna obavijest: zatvara se gradska deponija otpada "Trebetović"

 

Obavještavamo sve korisnike gradske deponije otpada, kao i cijelu žepačku javnost da će od ponedjeljka 11.03.2019. god. gradska deponija otpada „Trebetović“  biti u potpunosti i trajno zatvorena a sa radom će započeti Pretovarna stanica u žepačkim poljima  (neposredno uz prečistač otpadnih voda).

 

Na  novouspostavljenoj pretovarnoj stanici će se vršiti prijem i pretovar komunalnog otpada, te svakodnevni odvoz istoga na regionalnu deponiju otpada.

Napominjemo da će se vršiti prijem samo redovnog komunalnog otpada.

Neće se primati:

  • građevinski otpad (crijep, cigla, beton, lomljeno staklo, regips, keramičke pločice, staklena vuna i sl.),
  • elektronski otpad i bijela tehnika: štednjaci, frižideri, televizori, perilice, sitni električni strojevi,
  • gume, akumulatori, prerađena motorna ili jestiva ulja, boje, bilo kakve kemikalije ili opasan otopad bilo koje vrste,
  • namještaj,
  • životinjski otpad (uginule životinje ili klaonički otpad),
  • tehnološki otpad iz procesa proizvodnje ili usluga ( tekstilni otpad, spužve, koža, lomljeno staklo, auto-otpad, metalni ili drveni otpad.

Primljeni otpad će isti dan biti pretovaren u veća vozila i biti odvezen na Regionalnu deponiju otpada. Neće biti deponiranja otpada na Pretovarnoj stanici niti na području Općine Žepče.

Prijem otpada će se vršiti svakim radnim danom, osim Nedjelje i praznika, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

Pozivamo sve Mjesne zajednice koje su samostalno organizirale prikupljanje otpada, da od navedenog datuma isti dovoze na Pretovarnu stanicu, gdje će isti biti uredno primljen i zbrinut.   Za prijem tako dovezenog otpada neće se naplaćivati nikakva novčana naknada.

Neće se primati tehnološki otpad iz procesa proizvodnje niti komunalni otpad od poslovnih subjekata koji ga sami dovezu a nalaze se na području koje je pokriveno sa uslugama JP "komunalno" d.o.o. Žepče.

Molimo korisnike odvoza otpada da u posude za otpad ne stavljaju ništa osim komunalnog otpada. Ovo se osobito odnosi na pepeo i trosku iz kotlovskih peći te na bio otpad (trava, lišće, grane i sl.) koje svatko može zbrinuti u vlastitom dvorištu.

Također molimo sve građane općine Žepče da nekomunalni otpad (otpad koji se neće primati) ne odlažu u okoliš, nego da ga zbrinu na zakonom propisan način (na Regionalnoj  deponiji ili kod ovlaštenih organizacija za takvu vrstu otpada) ili da ga deponuju kod sebe do uspostave cjelovitog rješenja gospodarenja otpadom (do uspostave sortirnice otpada, reciklažnih dvorišta i sl.).

Nadamo se da će nas naši korisnici i kompletna žepačka javnost razumjeti i podržati u našim nastojanjima da osiguramo zdravije i kvalitetnije okruženje za naš život i život budućih naraštaja.

 

                              Uprava JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče

 

 

Preged posjeta