City Hub

Privremeno obustavljno isključivanje sa vodovoda zbog neplaćanja računa

Imajući u vidu trenutno stanje vezano za pandemiju coronavirusa

i imajući razumijavanje za probleme dijela naših korisnika (nedostatak financijskih sredstva, otežano kretanje zbog propisanih ograničenja u kretanju, smanjenje socijalnih kontakata i.t.d.), JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče do daljnjega neće vršiti iskjučenja sa vodovoda niti utuženje onih korisnika koji nisu na vrijeme izvršili svoje obveze.

Izuzetak od naprijed navedenog su korisnici koji sa plaćanjem računa kasne 12 mjeseci pa moraju biti utuženi zbog opasnosti od zastare potraživanja.

Naprijed navedeno će trajati do završetka aktualne krize vezane za pandemiju coronavirusa.

 

Preged posjeta